SFNMs ståndpunkt avseende kompetens för definivsignering av hybridundersökningar 2023-05-27

Vårdgivaren och den enskilde granskaren delar ansvaret för att tillräcklig kompetens finns att berättigandebedöma, designa, utföra och granska de undersökningstyper och frågeställningar man åtar sig. Vårdgivaren har ett övergripande ansvar för att skapa förutsättningar för att tillräcklig kompetens finns genom exempelvis utbildning, fortbildning, och kvalitetskontroll. Det ligger på den enskilde granskaren att ha tillräcklig erfarenhet och kunskap om relevanta tekniker och sjukdomsbilder, samt att känna sina egna begränsningar och ta hjälp vid behov.

I utlåtandet måste finnas en sammanfattning och konklusion av de bildmässiga fynden för hela hybridundersökningen, med hänsyn tagen även till tidigare utförd bilddiagnostik. Detta gäller oavsett om PET och CT-/MR-delar granskas av en dubbelspecialist eller separat av olika specialister och sedan sammanvägs. För att definitivsignera ett utlåtande på en hybridundersökning bör läkaren ha relevant specialistkompetens för aktuella frågeställningar och modaliteter, alternativt på annat sätt dokumenterad motsvarande kompetens (t.ex. körkort), därutöver aktuell medicinsk och teknisk kompetens samt tillräcklig erfarenhet. Det är viktigt att sjukdomstillståndet analyseras och att svaret inte enbart är en bildmässig beskrivning av fynden.

Hybridundersökningar ska ha ett utlåtande där information från ingående modaliteter vävs samman och får inte ses som två separata undersökningar.

Denna ståndpunkt har formulerats av SFNMs styrelse. I arbetet med frågan har styrelsen inhämtat och värderat åsikter från Svensk förening för klinisk fysiologi (SFKF) och Svensk förening för medicinsk radiologi (SFMR).