Syftet är att skapa en informationsbank om det praktiska arbetet kring patienten med inriktning på förberedelser, utförande, strålskydd m.m. vid nuklearmedicinska undersökningar.

Tanken är att man genom en nationell inventering bygger upp denna bank. Inför varje vårmöte kan en ny undersökning läggas till och de redan befintliga uppdateras. Om årets arrangör inte har möjlighet att ansvara för detta finns möjlighet att vända sig till styrelsen.

Om ni vill göra några ändringar i befintliga enkäter, kontakta styrelsen.

STRÅLSKYDD:

”Är det farligt att undersökas med radioaktiva läkemedel?” – länk till 1177 Vårdguiden

Ny författning om strålskydd och nya föreskrifter från SSM – Enkätredovisning

 

METODER & ENKÄTER:

 Enkät inför framtagande av gemensamma nationella rutiner för behandling av hypertyreos (2020)

Nationell svarsmall för dynamisk njurskintigrafi (99mTc-MAG3) (2021)

 Enkäter om Kompetens och utbildning för biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, onkologisjuksköterskor mfl inom nuklearmedicinsk verksamhet (2019)

  Nationell svarsmall för statisk njurskintigrafi (99mTc-DMSA) (2019)

Nationell svarsmall för myokardskintigrafi 2018

  Enkät Renografi Vårmötet 2018

Förberedelser inför nuklearmedicinska undersökningar Vårmötet 2017

Paratyreoideascintigrafi Vårmötet 2016

Myokardscintigrafi Vårmötet 2015

Lungscintigrafi Vårmötet 2014

Radiojod-behandling Vårmötet 2013

Parathyreoidea-scintigrafi Vårmötet 2013

Ventrikelscintigrafi Vårmötet 2012

SentinelNode Vårmötet 2011

Sammanfattning tyreoideascint Vårmötet 2010

Enkät Tyreoidea Vårmötet 2010

PET-CT Vårmötet 2009                      Uppdaterad enkät PET/CT 2015