Svensk Förening för NuklearMedicin (SFNM) har nyligen skickat ut en enkät avseende nuklearmedicinsk diagnostik och behandling. Enkäten – som har utgått till alla relevante enheter – skall ge en samlad bild av den nuklearmedicinska verksamheten i riket, inklusive rekryterings- och utbildningsbehov. För att få fram en rättvisande bild, är det av MYCKET STOR VIKT ATT ALLA ENHETER BESVARAR ENKÄTEN. En översiktlig genomgång av enkätsvaren kommer att ske på Nuklearmedicinskt Vårmöte i Örebro 16-18 maj 2018. Under hösten 2018 kommer en sammanställande rapport att bli tillgänglig för de enheter som har besvarat enkäten.

Enkätsvaren som lämnas digitalt skall vara inne senast 2018-03-02.

Länk till verksamhetsenkätens introduktionsbrev